SPECT

Obor vyšetření: Nukleární medicína

Další názvy: tomografická scintigrafie, jednofotonová emisní výpočetní tomografie

V textu najdete: Popis vyšetření, Co dělat před vyšetřením, Průběh vyšetření, Výsledek vyšetření

Popis vyšetření SPECT

Záhadný název SPECT je zkratka z anglického názvu „Single Photon Emission Computed Tomography“, což česky zní „jednofotonová emisní výpočetní tomografie“. Je to zobrazovací metoda z oboru nukleární medicíny, která dokáže zobrazit prostorové rozložení nějaké radioaktivně značené látky v těle, tato látka je před zobrazením do organismu podána nejčastěji nitrožilně.

Metoda SPECT vychází z dvojrozměrné scintigrafie a z pohledu pacienta, tedy průběhem vyšetření, se od ní příliš neliší. Je však obohacena o výpočetní systém, který dokáže z mnoha obrazů nasnímaných z různých úhlů zrekonstruovat trojrozměrný obraz. Narozdíl od rentgenových metod, které zobrazují tělní struktury, se tato metoda soustředí na zobrazení funkce daných orgánů.

Princip vyšetření SPECT

SPECT používá pro zobrazení lidských tkání stejného principu, jako scintigrafie, což je metoda, která zobrazuje rozložení určité látky v těle. Toho se docílí tak, že se pacientovi podá do těla látka, která je radioaktivní. Pacientovi se může podat jakákoli látka, která je běžně přítomna v našem těle a má v něm nějakou funkci, jen se určitý atom v této sloučenině zamění za atom radioaktivní. Takto změněná látka se označuje jako radiofarmakum. Radioaktivní atom je v čase nestabilní, má tendenci se přeměnit na atom nesoucí nižší energii a přebytečná energie se, v případě látek používaných při scintigrafii, přitom vyzáří ve formě takzvaného gama záření. Za určitý čas se takto přemění určité procento z celkového počtu radioaktivních atomů, čas, za který se přemění 50% atomů, se nazývá poločas přeměny. Jako radiofarmaka se většinou používají radionuklidy s krátkým poločasem, takže za několik hodin nanejvýš dní přestanou být radioaktivní.

Pro zobrazení rozložení radiofarmaka v těle je ale především důležité záření, které je těmito atomy vysíláno. To je totiž zachyceno speciálním detekčním zařízením, scintilační kamerou, a vytvoří se tak obraz sledované oblasti, kde jsou zvýrazněny oblasti s vysokým obsahem radiofarmaka. Tato metoda tak zobrazuje hlavně funkci tkání – odhalíme tak buňky, které danou látku zvýšeně hromadí, nebo naopak buňky, které „zaostávají“ a nedokáží danou látku absorbovat.

Tento takzvaný stopovací princip, jak se nazývá detekce chemických látek pomocí jejich radioaktivity, byl poprvé objeven maďarským chemikem Hevesym v roce 1913. Jeho podstatou je, že daná látka se chemicky chová úplně stejně, jako daná látka s radioaktivní formou téhož atomu. Tyto atomy se označují jako izotopy – liší se pouze počtem neutronů v jádře, mají ale stejný chemický název. Jejich chování v organismu je rovněž identické. Proto můžeme využít jakoukoli látku o známé normální distribuci v dané tkáni pro zobrazení funkce daného orgánu. Například se používá radioaktivní foma jódu pro zobrazení funkce štítné žlázy. Jód se hromadí ve zdravé štítné žláze, která z něj vyrábí hormon thyroxin. Pomocí scintigrafie se zobrazí kontrastně proti okolí místa ve štítné žláze, která jód vůbec nepřijímají, ale také místa, která jód přijímají zvýšeně.

SPECT vs. běžná scintigrafie

Běžná (planární) scintigrafie zobrazuje pouze dvojrozměrný obraz sledované oblasti, nemůžeme tedy zobrazené tkáně přesně lokalizovat. SPECT rozšiřuje scintigrafii podobně jako výpočetní tomografie rozšiřuje běžný rentgenový snímek. Při vyšetření SPECT je pacientovo tělo po určité době od podání radiofarmaka snímáno scintilační kamerou, která zachycuje gama paprsky vysílané z radiofarmaka a přeměňuje je na elektrický signál, který vytvoří digitální obraz v počítači. Narozdíl od dvojrozměrné scintigrafie se při SPECT scintilační kamera pohybuje a snímá z mnoha úhlů určitý výřez pacientova těla. Z těchto mnoha projekcí se pomocí výkonného počítače zrekonstruuje obraz daného řezu, obvykle řezu kolmého na dlouhou osu pacientova těla, a z poskládání těchto řezů pak lze zrekonstruovat trojrozměrný obraz. Výsledek je velmi efektní. Narozdíl od jiných vyšetřovacích metod, které zobrazují především rozdílné struktury těla zobrazují scintigrafické metody buňky na základě jejich rozdílné funkce. Ve výsledném obraze tak můžeme například odlišit oblasti ve svalovině srdce, které jsou špatně zásobené kyslíkem a přestávají správně pracovat, nebo ložiska v kosti, kde se buňky zvýšeně dělí. Nevýhodou je menší přesnost zobrazení, proto se někdy SPECT kombinuje s výpočetní tomografií (neboli CT), která má rozlišení 1mm. Tato kombinace je v takzvaných hybridních SPECT/CT přístrojích.

Rizika vyšetření SPECT

SPECT nepředstavuje pro pacienta žádné velké riziko. Pacientovi musí být ovšem před vyšetřením podána radioaktivní látka, ale ve velmi malém množství, dávka záření, kterou pacient obdrží, je srovnatelná s vyšetřením rentgenem.

Nevyšetřují se většinou těhotné ženy, o každém podezření na těhotenství je proto nutno informovat lékaře. Pokud žena kojí, lze vyšetření provést, ale je většinou třeba kojení na nějakou dobu přerušit.

Kdy a proč se používá vyšetření pomocí SPECT?

Pomocí SPECT se může vyšetřovat mnoho různých orgánů, jednotlivá vyšetření se budou lišit podávaným radiofarmakem a délkou snímkování. Poměrně často se provádí například SPECT srdečního svalu, většinou jako dvoudobé vyšetření, kdy se srdce snímkuje nejdříve v klidu a poté po fyzické zátěži (či v opačném pořadí), každé vyšetření se provádí v jiný den. Takto mohou být odhaleny oblasti srdce, které jsou špatně zásobeny kyslíkem a nedokáží zvýšit výkon při fyzické zátěži.

Před vyšetřením SPECT

Před většinou scintigrafických vyšetření není třeba speciální příprava. Před SPECT vyšetřením srdce je ale třeba přijít nalačno a 24 hodin před vyšetřením by pacient neměl požívat kofeinové nápoje (káva, coca-cola apod.), čaj a ani určité potraviny, které obsahují kofein či jemu příbuzné látky (kakao, čokoláda, banány). Také je před tímto vyšetřením nutno vysadit některé léky na srdce a cévy, vše vám upřesní váš lékař. Občas se také doporučuje přinést si na den vyšetření s sebou tučnější svačinu, kterou pacient sní v době mezi podáním radiofarmaka a zhotovením snímku, zrychlí se tak vylučování radiofarmaka, které nebylo vychytáno srdcem.

Proces vyšetření SPECT

Pacientovi je nejprve podána nitrožilní injekce s raiofarmakem. Snímky se zhotoví asi za hodinu od podání injekce, jejich zhotovení trvá asi 20-40 minut.

Pokud chce lékař zhotovit snímky srdce pracujícího při zátěži, vykonává pacient při snímkování pohyb na rotopedu či na pohyblivém pásu.

Výsledek vyšetření SPECT

Výsledkem vyšetření jsou řezy srdcem ve třech různých rovinách, kde jsou od sebe odlišeny oblasti srdeční svaloviny podle toho, jak dobře jsou zásobeny kyslíkem. Pokud byla provedena dvě vyšetření, může lékař porovnat zásobení srdce kyslíkem v klidu s jeho zásobením při zátěži a může se rozhodnout, jakou případnou léčbu pacientovi doporučí.

Další názvy: tomografická scintigrafie, jednofotonová emisní výpočetní tomografie

Zkušenosti uživatelů s vyšetřením: SPECT

Přidejte zkušenost s vyšetřením SPECT

nepříznivé reakce na MR - Ondráš12 (12.02.22)

Reakce na MR můžou být různé, někdo tam chodí jak do fitka a nic, občas se ale situace zkomplikuje, jako v mém případě. JL klinika Praha-Stodůlky, únor 2022, MR kosterních svalů, bez kontrastní látky, první vyšetření na MR. Několik minut po začátku mě začaly brnět ruce (mačkal jsem balónek a řekl to personálu, prý ale mě nemají z čeho brnět (?)), ke konci se přidaly nohy, k tomu jsem měl křeče v předloktích a stehnech, svaly fungovaly tak na čtvrt plynu, nebylo vůbec jednoduché se v tom stavu obléct a dojít na metro. Tep pomalý a nepravidelný, to jsem nikdy předtím neměl. Až do vyšetření MR jsem byl relativně v pohodě, po něm si už třetí den připadám jak po prochlastané noci zakončené nakládačkou.

Nevíte si rady? Zeptejte se v diskuzi nebo položte otázku do poradny lékařů.